Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Vật tư Thiết bị Y tế

Trưởng phòng:
 Phó trưởng phòng CN. Huỳnh Kỷ Nguyên
Phòng Vật tư thiết bị y tế chịu trách nhiệm về toàn bộ công tác vật tư thiết bị y tế của bệnh viện. Phòng đã nỗ lực hoàn thành các công tác được giao: lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế sửa chữa, thanh lý trang thiết bị y tế qua tổ chức đấu thầu, góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị bệnh nhân.
(Cập nhật 5/2023)