Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

Tên phòng: Phòng Kế hoạch tổng hợp
Trưởng phòng: BSCKII. Lê Mậu Toàn
Phó trường phòng BSCKI. Bùi Hoàng Chương
Các bộ phận chuyên môn:
 1. Bộ phận Hành chính văn thư và hành chánh chuyên môn
 2. Bộ phận Lữu trữ hồ sơ bệnh án
 3. Bộ phận thống kê báo cáo
 4. Bộ phận phụ trách BHYT
Slogan chất lượng: Nhanh chóng – chính xác – hiệu quả
Liên hệ: Điện thoại nội bộ: 240, 241;

email: phongkhthbvbnd@gmail.com

Đặc điểm phòng: Phòng kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc trong công tác tổ chức việc phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện. với các hoạt động:

 • Lập kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.
 • Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Bệnh viện.
 • Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệm vụ chuyên môn Bệnh viện.
 

Nhiệm vụ chính:

 1. Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.
 2. Tổ chức, theo dõi, đôn dốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.
 3. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh viện.
 4. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.
 5. Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.
 6. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.
 7. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.
 8. Chuẩn bị các phương án phòng chống dịch bệnh và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện.

(Cập nhật 5/2023)