Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Danh sách đủ điều kiện dự tuyển dụng viên chức và danh mục tài liệu tuyển dụng viên chức năm 2018

– Danh sách ứng viên đủ điều kiện dự kiểm tra tay nghề về nghiệp vụ, chuyên môn (lý thuyết và thực hành) trước khi phỏng vấn tuyển dụng viên chức năm 2018 (vui lòng xem thông báo và danh sách đính kèm tại đây)
– Danh sách ứng viên không đủ điều kiện dự tuyển dụng viên chức năm 2018 (xem thông báo và danh sách  (vui lòng xem thông báo và danh sách đính kèm tại đây)
– Danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra tay nghề về nghiệp vụ, chuyên môn (lý thuyết, thực hành) trước khi phỏng vấn tuyển dụng viên chức (vui lòng xem file đính kèm tại đây).
– Danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra phỏng vấn tuyển dụng viên chức (vui lòng xem file đính kèm tại đây).