Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

CHƯƠNG TRÌNH HỌP CỦA HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC PHIÊN HỌP THÁNG 4/2020 (NGÀY 28/4/2020)

Thời gian Nội dung Người trình bày Thành viên

nhận xét

13h30 – 14h00 Khai mạc. Tuyên bố nội dung họp

Báo cáo các hoạt động của HĐĐĐ giữa 2 kỳ họp

Chủ tọa

Thư ký

 
Phổ biến nội dung Thông tư 04/2020/TT-BYT ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Bộ Y tế Quy định việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học
14h00 – 15h30 Chloroquine/hydroxychloroquine phòng ngừa bệnh do vi-rút corona (COVID-19) ở cơ sở y tế; nghiên cứu dự phòng ngẫu nhiên, có kiểm chứng bằng giả dược (COPCOV) BSCKII. Nguyễn Thanh Trường,  TS. Sophie Yacoub TS. Hà Vinh
15h30 Thảo luận, bế mạc    

Nguồn: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới