Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Tháng Năm 10, 2023

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO VỆ SINH TAY VÀ GIẢM THIỂU CHẤT THẢI NHỰA NĂM 2023

Hưởng ứng lời kêu gọi hàng năm của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới về việc tăng cường Vệ sinh tay và giảm thiểu chất thải nhựa, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã tổ chức LỄ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO VỆ SINH TAY VÀ GIẢM THIỂU CHẤT THẢI NHỰA vào ngày 05 tháng 05 năm 2023.